Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2014

lunatyczka
1880 5044
Reposted fromundertow undertow viaMagnolia11 Magnolia11
lunatyczka
Taki zresztą jest styl Japończyków, oni uważają, że w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję życiową i potem być konsekwentnym. Nie zastanawiają się, czy to dobra, czy zła decyzja, bo każda jest dobra, jeśli realizuje się to, co się postanowiło. Uważają, że można więcej osiągnąć, mając mały talent i będąc pracowitym niż duży i będąc leniwym. Im wcześniej zaczniesz się uczyć, tym szybciej będziesz mistrzem, wszystko jedno, co zrobisz. Ktoś może zamiatać ulice i robić to w taki sposób, że to będzie sztuką.
— wywiad Honoraty Zapaśnik z Haną Umedą dla Gazety Wyborczej (popłakałam się prawie)
Reposted fromyouthless youthless viabzium bzium
lunatyczka
6991 8dcd
Dawniej ludzie pobierali się młodo i trwali przy sobie długie lata. Ciekawe czy to mężczyźni byli wtedy inni czy to kobiety miały do nich więcej cierpliwości, gdy zachowywali się jak idioci.
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaMagnolia11 Magnolia11
lunatyczka
5815 a6db

monstart:

cloveochai:

a quick comic  to remind myself what to do the next time i forget this simple lesson 

Perfect.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viacomics comics
lunatyczka

kgm42986:

izziesworldofizzie:

stagecoachjessi:

Classic Hollywood Bloopers

And the greatest Hollywood blooper of all time:

These are WONDERFUL

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialuna luna

July 19 2014

lunatyczka
4154 dbc7 500
Reposted fromsarazation sarazation
lunatyczka
4759 d809
Reposted fromsarazation sarazation
lunatyczka
4806 f704 500
Reposted fromsarazation sarazation

July 08 2014

lunatyczka
9862 78aa 500
Reposted fromretaliate retaliate
lunatyczka
5708 7b84
Reposted fromblueinsane blueinsane viamizuka mizuka
lunatyczka
Reposted fromexistential existential viamizuka mizuka
lunatyczka
6084 4f07 500
Reposted fromjoa joa viamizuka mizuka

June 25 2014

lunatyczka
8703 d501 500
Reposted fromallnight allnight viavier vier
lunatyczka
9017 025b
Reposted fromkaha kaha viavier vier

June 22 2014

lunatyczka
lunatyczka
7820 0d50
Reposted fromunr-eal unr-eal vianie-zwykla nie-zwykla
lunatyczka
Reposted fromoll oll viaNails Nails
lunatyczka
0935 86f7
Reposted frommartynkowa martynkowa viaCOCOwhatever COCOwhatever
lunatyczka
3277 42e4 500
Reposted frommymajo mymajo viacomics comics

June 20 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl